1.Zwroty i wymiany

Nietrafiony prezent lub zły rozmiar nie ma problemu do 14 dni możesz go zwrócić lub wymienić. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( wchodzącej w życie dnia 25 grudnia 2014 r ),przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres firmy:

SERGIUSZ LAMPA TOPAZ II Kawki 23 42-140 Panki

Zwracany towar musi być jednak nie naruszony, nie uszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z metką). Do zwracanego towaru nie ma obowiązku dołączania dowódu zakupu (oryginału paragonu lub faktury). Nie mniej jednak trzeba udowodnić iż towar został zakupiony w naszej firmie. Przy zwrocie Klient ma obowiązek podać swoje dane oraz numer konta na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy ( w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku). Zwrotowi podlega całkowita kwota zakupionego towaru. Zwrotną przesyłkę pokrywa konsument. W przypadku odesłania na nasz adres nieodebranej lub niedostarczonej przesyłki (zły adres lub niezgłoszenie się mimo monitów we właściwym urzędzie pocztowym)  za koszty wynikłe z tej sytuacji odpowiada kupujący .Kupujący pokrywa koszty odesłania oraz koszty wysłania przesyłki 

Wpłata na konto: 

SERGIUSZ LAMPA TOPAZ II Kawki 23   42-140 Panki

BRE BANK SA  98 1140 2004 0000 3602 7507 1778

 

2.Reklamacje

Przy zakupie naszej biżuterii obowiązują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (wchodzącej w życie dnia 25 grudnia 2014 r ).  W sytuacji, gdy otrzymany przez kupującego towar posiada wadę i ujawni się ona w ciągu 2 lat od dostarczenia, kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy chyba, że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienisz rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniesz (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez Ciebie wymieniona lub naprawiana). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Należy również pamiętać, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat (w praktyce oznacza to, że konsument może mieć nawet do 3 lat na zgłoszenie wady). Ważne przy tym jest, że w ciągu 12 miesięcy od dostarczenia towaru to na Tobie ciąży obowiązek udowodnienia, że wada powstała z winy kupującego. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie normalnego zużycia eksploatacyjnego (np. zarysowania), uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Klienta (np. stłuczenia, odpryski, złamania,zerwania) i uszkodzeń spowodowanych zagubieniem, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, wypadkiem czy też działaniem celowym lub niedbałym. Nie obejmuje ona także uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem lub zamoczeniem biżuterii (działaniem detergentów). Reklamacja nie obejmuje biżuterii, w której Klient dokonał na własną rękę jakichkolwiek przeróbek i biżuterii naprawianej poza naszą firmą. Przy dostawie towaru zawsze warto sprawdzić, czy przesyłka nie jest naruszona i czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki. Stwierdzenie przy dostawie uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest bardzo pomocne przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji wad, które mogły powstać podczas transportu towaru. Proces reklamacji warto rozpocząć od kontaktu z naszą firmą. Można w ten sposób uniknąć niepotrzebnych kosztów przesyłki i rozwiązać problem w komfortowy sposób. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. W celu dokonania reklamacji należy sporządzić protokół reklamacyjny i wraz z reklamowanym towarem (najlepiej dołączając dowód zakupu) wysłać dobrze zabezpieczoną przesyłkę na adres naszej firmy: SERGIUSZ LAMPA TOPAZ II Kawki 23 42-140 Panki

Reklamowany towar powinien być czysty i powinien spełniać podstawowe wymagania higieniczne.Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki zostaną Państwu zwrócone.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia do naszej firmy. Po uznaniu reklamacji towar jest odsyłany na nasz koszt, na wskazany przez Państwa w protokole reklamacyjnym adres, a koszt przesyłki zwracany jest na wskazany przez Państwa w protokole reklamacyjnym numer konta bankowego. Procedurę reklamacyjną staramy się załatwić szybko i bezstresowo.